geologie

odborný garant          ing. Vlastimil Kusý

+420 608 164 123     +420 380 120 618        kusy@sprojekt.cz

 

Geologické průzkumy

 • Komplexní geologické průzkumy pro zakládání všech druhů budov, vodohospodářských a ekologických objektů včetně rekonstrukcí
 • Komplexní geologické průzkumy pro všechny typy liniových staveb (dopravní komunikace, vodovody, kanalizace, atd.)
 • Posouzení a převzetí odkrytých základových spár
 • Odborný geologický dozor a kontrolu zemních prací
 • Ověřování únosnosti a míry zhutnění násypů, komunikací a pod.
 • Statická zatěžovací zkouška deskou dle ČSN 72 1006
 • Lehká dynamická zatěžovací zkouška dle ČSN 73 6192
 • Dynamickou penetraci
 • Pedologické průzkumy za účelem zjištění mocnosti a kvality orniční a podorniční vrstvy
 • Posudkovou a oponentní činnost v celé šíři oboru (znalecké posudky)
 • Odběry vzorků zemin a vody (zajištění všech typů laboratorních rozborů

Osvědčení a oprávnění

 • Osvědčení k odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech inženýrské geologie a hydrogeologie (2003 – MŽP ČR)
 • Oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem (1998 – Obvodní báňský úřad v Plzni)
 • Jmenování soudním znalcem z oboru těžba – odvětví geologie (1993 – Krajský soud v Českých Budějovicích)